کنسرت نیشتمان (سرزمین ) در سنندج در تیرماه ۹۰

 

مکان:
بــلوار توحيـــــد - پائين تر از ميدان بسيـج
مجتمـع فرهنگي هنـــري فجــــر سننــدج

مـــراکز فـروش بليت


۲۲۷۴۴۴۰ کتابســراي نــوروزي - خيابــان امـــام

۳۲۳۵۳۶۴ استـوديــوبــهمـــن- ســـه راه نمکـي

۳۲۸۵۰۷۰ گيشه مجتمع فرهنگـي هنري فجــــــــر

۰۹۱۸۳۸۰۱۰۶۱ فروشگاه آينده سازان- ميدان آزادي